КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Къде се намирам:УслугиКОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Протокол, чрез който се констатира състоянието на пратката в момента на предаването й на получателя.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Уважаеми клиенти,За ваше улеснение създадохме настоящата функционалност за генериране на документи по електронен път. За да я използвате трябва предварително да се запознаете с нашите Условия и процедури за предявяване на рекламация:
 1. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от Получателя, в момента на получаването на пратката.
 2. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на Куриера суми без отлагане или прихващане.
 3. Право на предявяване на Рекламация има подателят на пратката, а след нейното доставяне получателя.
 4. Срок за предявяване на Рекламация:
  • Клиентът има право да подаде Рекламация до три месеца от датата на констатирането на отговорността на Куриера
  • При изтичане на този срок отпада правото на Клиента за рекламация
 5. Движение на Рекламацията:
  • В случай на повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя/ в два еднообразни екземпляра/ Констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка
  • След констатиране на Рекламацията със запис на товарителницата се подготвят документите към нея, които на следващият ден се изпращат до съответният отдел за официалното им завеждане в регистър

  На Рекламанта могат да бъдат изискани следните допълнителни документи:
  • Копие от товарителница
  • Фактура за стойността на стоката или стокова разписка с указана единична и обща стойност на съдържанието на пратката.

  За пратките с Обявена стойност трябва да е налице съответствие в товарителницата- номер на фактура или номер на стокова разписка с оригиналните фактура или стокова разписка. При липса на такова съответствие се счита, че не е на лице надлежно оформен документ за Рекламация.

  За стоки втора употреба:
  • В случай, че в момента на приемане на пратката, поради липса на горните два документа, Клиентът е декларирал със запис в товарителницата стойността на пратката, „Лео Експрес” си запазва правото да не изплаща пълният размер на Обявената стойност, като определя размера на обезщетение в зависимост от степента на износване на пратката
  • След представяне от страна на Рекламанта на нужните документи, в срок от 10 работни дни, ”Лео Експрес” се ангажира с писмено становище по съответният случай
  • Ако отговорът не удовлетворява Рекламанта, то споровете между двете страни се решават, чрез преговори и допълнителни споразумения
 6. Срокове за изплащане на обезщетения:
  • Куриерът изплаща в тридневен срок сумата по Рекламацията след нейното одобрение
 7. Отговорност на Куриера:
  • Куриерът има ограничена материална отговорност пред Подателя и Получателя за пратките във връзка с непълно или неправилно изпълнение на договора за куриерска услуга
  • Обезщетението се определя от Куриера и е в размер на двадесет лева при липса на Обявена стойност за пратката
  • При пратка с Обявена стойност, във връзка с непълно или неправилно изпълнение на договора за куриерска услуга, Куриерът има повишена отговорност до размера на обявената стойност на съдържанието на пратката
  • За пратки с Обявена стойност при несъответствие между заявените данни, записани в товарителницата номер на фактура/стокова разписка/ и предоставените оригинали от Клиента, при настъпване на събитие, се счита, че не е на лице надлежно оформен документ за рекламация и „Лео Експрес” си запазва правото да не изплаща пълният размер на Обявената стойност
 8. В случай на повредена пратка, обезщетена 100%, пратката остава собственост на "Лео Експрес".

Запознах се условията и ги приемам:

"Лео Експрес" осъществява куриерски услуги на територията на Република България

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ул.Владимир Поптомов №4, Димитровград, България

0 700 102 11*5363

office@leoexpres.bg