Общи условия за пощенски паричeн превод

Къде се намирам:Общи условия за пощенски паричeн превод

Общи условия за пощенски паричен превод

Общи условия за пощенски паричен превод на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от "Лео експрес" ЕООД

съгласно индивидуална лицензия № 3-018/27.05.2016г. Приети с решение №430/21.12.2020г. на КРС

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Пощенски паричен превод (ППП) по смисъла на тези Общи условия, е услуга, при която подателят / физическо или юридическо лице/ подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено  на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка, чрез пощенската мрежа на Лео Експрес на територията на Република България.
  • Потребители на ППП могат да бъдат всички физически лица, юридически лица, еднолични търговци, земеделски производители, юридически лица с нестопанска цел.
 2. С тези общи условия се уреждат реда и условията за изпълнение на услугата Пощенски паричен превод и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването на услугата.
 3. Потребителите на Пощенски паричен превод могат да се запознаят с настоящите Общи условия във всеки офис на Лео Експрес, както и на интернет страницата на адрес www.leoexpres.bg.
 4. С подписа си върху документите които се попълват при приемането, пренасянето и изплащането на пощенски паричен превод, потребителя се съгласява с Общите условия, ценовите листи и всички обявени и оферирани публично оферти, с всички условия, описани в приемния документ.
  • Страните по договора могат да договарят и други условия за предоставяне на ППП, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия за предоставяне на ППП, които са различни от условията записани в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.

ІІ. ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

 1. Общите условия се прилагат за вътрешни пощенски парични преводи предоставени от Лео Експрес на територията на Република България.
 2. Приемането на сумите на пощенски паричен превод, както и стойността на услугата се извършва в брой в офисите на Куриера, които са елемент от пощенските мрежи на Куриера по смисъла на  параграф 1 т. 28 от ДР на ЗПУ или чрез мобилна пощенска станция по смисъла на параграф 1,  т. 29 от ДР на ЗПУ за местата където пощенския оператор няма стационарни пощенски станции.
 3. Сумите на пощенски паричен превод се изплащат в брой, в офис на Лео Експрес, които са елемент от пощенските мрежи на Куриера по смисъла на  параграф 1 т. 28 от ДР на ЗПУ или чрез мобилна пощенска станция по смисъла на параграф 1,  т. 29 от ДР на ЗПУ за местата където пощенския оператор няма стационарни пощенски станции.

 

 1. Към пощенски паричен превод могат да се прилагат следните допълнителни услуги:
 • „Обратна разписка”- уведомяване на подателя за изплатен на получателя пощенски паричен превод.
 • „Експресен”- приемането и изплащането на пощенски паричен превод се извършват в рамките на един работен ден.
 • „Приоритет”- изплащането на пощенски паричен превод се извършва в посочен от подателя и приет от Лео Експрес ден и час. Услугата се предлага само за парични преводи за населените места с офиси на „Лео Експрес”.

 

ІII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА

 1. ЛЕО ЕКСПРЕС предоставя услугата пощенски паричен превод при условия на равнопоставеност на потребителите.
 2. Договорът за извършване на услугата пощенски паричен превод се счита за сключен, с издаване и подписване от потребителя Разписка за пощенски паричен превод, съдържаща необходимата за изпълнението на услугата информация, приемане на сумата и заплащане на услугата.
 3. Договорът се счита за изпълнен:
 • с изплащането на сумите по пощенския паричен превод
 • с връщането на подателите на недоставените суми по пощенските парични преводи
 • заприходяването на сумите от неизплатени пощенски парични преводи по реда на чл. 29 от настоящите общи условия.

ІV. КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА. СРОКОВЕ.

 1. Сроковете за доставка на пощенски паричен превод  в селища включени в клоновата мрежа с офиси на ЛЕО ЕКСПРЕС, е в рамките на следващия работен ден; за селища извън клоновата мрежа с офиси на ЛЕО ЕКСПРЕС (други дестинации)  - съобразно графика за обслужване на населените места, публикувани на електронния сайт на Лео Експрес, но не по-късно от 3 ( три) работни дни.
  • Подателят е длъжен да предостави вярна и изчерпателна информация за получателя на пощенски паричен превод.
 2. ЛЕО ЕКСПРЕС гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на изпълнение на пощенската услуга, така и след това.

ЛЕО ЕКСПРЕС предприема всички възможни мерки за охрана и опазване на паричните средства при изпълнение на договора за ППП.

 

 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
 2. Цените на пощенските парични преводи се определят от ЛЕО ЕКСПРЕС , съобразно търсенето и предлагането им на пазара и се предоставят на КРС за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила.
 3. Цените, услугите и условията за плащането по Договора за пощенски паричен превод са посочени във валидната към момента Тарифа на Лео Експрес  или в изричен договор с Клиента.
 4. Потребителите могат да се запознаят с Тарифата за пощенски паричен превод във всеки офис на Лео Експрес, поставена на видно и достъпно място, както и на интернет страницата на адрес www.leoexpres.bg.
 5. Цените на пощенския паричен превод и допълнителните услуги към тях се заплащат от подателя, като плащането се извършва по един от начините посочени в т.6 от ОУ.
 6. Лео Експрес може да договаря с потребителите определени условия и цени с индивидуален договор.                                                                         

 

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД

 1. Пощенски парични преводи се приемат в рамките на работното време, поставено на видно място в офисите на Лео Експрес.
 2. Пощенски парични преводи се изплащат  в брой  в рамките  на определеното работно време в офисите на Лео Експрес,  които са елемент от пощенските мрежи на Куриера по смисъла на  параграф 1 т. 28 от ДР на ЗПУ или чрез мобилна пощенска станция по смисъла на параграф 1,  т. 29 от ДР на ЗПУ за местата където пощенския оператор няма стационарни пощенски станции.

 

 1. Пощенски парични преводи се изплащат в брой на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник, ако е непълнолетно или малолетно или изрично упълномощено от получателя лице, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис.
 2. Потребителите на ППП се информират за ограниченията в размера на сумите, които могат да се изплащат в брой на адрес чрез публикуваната Тарифа по т.16 от ОУ.
 3. При изплащане на пощенски парични преводи с „Обратна разписка”, получателят подписва със собственоръчен подпис разписката, попълва датата и другите необходими реквизити.
 4. Отказът на получателя да получи пощенски паричен превод се отбелязва и заверява с подпис от него върху разписка за пощенски паричен превод. Ако получателят откаже, това се удостоверява от служител които вписва отказа заверено с подпис.
 5. Получателите на пощенски парични преводи могат да упълномощават писмено други лица да ги получат срещу нотариално заверено пълномощно и подпис. Упълномощеният се легитимира с документ за упълномощаване и документ за самоличност.
 6. Когато получателите са сменили адреса си или желаят изплащането на пощенски парични преводи в конкретен офис на ЛЕО ЕКСПРЕС, за което са уведомили ЛЕО ЕКСПРЕС писмено, преводите се препращан на новия им адрес или към избрания от тях офис. Услугата по препращането е безплатна за получателя.
 7. Сумите по пощенски парични преводи, които не са изплатени на получателите поради това, че не са потърсени в сроковете определени в известията, получателите отказват да ги получат, заминали са на неизвестен адрес, непознати са на посочения адрес или са починали, посочения адрес е недостатъчен или несъществува, се връщат веднага на подателите, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщане.
 8. Пощенските парични преводи се изплащат на получателите в сроковете конкретизирани в раздел IV т.12 от ОУ но не по-късно до 20 дни, от датата на издаване на пощенския паричен превод, за което получателите се уведомяват от ЛЕО ЕКСПРЕС с известие или по друг начин.
 9. Пощенски парични преводи, които не са получени в 20-дневен срок от датата на издаването им, се връщат на подателите след изтичане на този срок.
 10. Неизплатени пощенски парични преводи, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес, са с непълен, неточен и нечетлив адрес, починали са или не са се явили да ги получат в 20-дневния срок от писменото им уведомяване, се изпращат в Централното управление на ЛЕО ЕКСПРЕС  за съхранение  за срок от  три години , след което остават в полза на ЛЕО ЕКСПРЕС.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ЛЕО ЕКСПРЕС

 1. ЛЕО ЕКСПРЕС има следните права и задължения:
  • ЛЕО ЕКСПРЕС е длъжен да:

 а) Предоставя услугата при условия на равнопоставеност на потребителите.

б) да предостави на всички потребители достъп до услугата при еднакви условия

в) да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата, като няма право да присвоява суми по пощенски паричен превод, да предоставя лични данни, справки и информация за пощенски паричен превод, освен на подателя, получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на контролните органи по установения в закона ред.

г) да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугата, включително цени и Общи условия за ползването им

д) да постави Общите условия и тарифата  на видно и достъпно за потребителите място във всички офиси и да ги публикува на страницата си в интернет.

е) предприема мерки за организацията и охрана на пощенските служби,с цел  опазване на паричните средства, имуществото на Лео Експрес,  сигурността и здравето на служителите и  потребителите.

ж) да разглежда рекламации и обезщети потребителите, съгласно тези Общи Условия

з) да изпълни заплатената от потребителя услуга, с параметри на качеството, определени в тези Общи условия

и)  да спазва изискванията за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

 • ЛЕО ЕКСПРЕС има право да:

а)  да получи обявеното в актуалната ценова тарифа или договорено в клиентски договор възнаграждение за предоставяне на  услугата

б)  да организира и изпълни по свое усмотрение всички оперативни дейности  по приемането, обработката и изплащането на пощенски парични преводи

 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Потребителите на ППП имат следните права и задължения:

а) Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно Общите Условия, Тарифата за пощенски паричен превод , работното време на ПО, процедурите за рекламации, размера и условията за изплащане на  обезщетения

б)  Потребителите имат право да правят рекламации в случаи на  забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми по пощенски парични преводи и да получат съответно обезщетение съгласно общите условия

в) Подателите имат право да се разпореждат със сумите на пощенските парични преводи до момента на изплащането им на получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на ЛЕО ЕКСПРЕС по изпълнението на разпорежданията

г) Подателите предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за:

- промяна на избрания от подателя офис на ЛЕО ЕКСПРЕС в който да се извърши  изплащането на  пощенски парични преводи в рамките на населеното място, до което е изпратен пощенския паричен превод.

-  промяна на посочения от подателя адрес , на който да се извърши изплащането на пощенски парични преводи в рамките на населеното място, до което е изпратен пощенския паричен превод.

- промяна на посочения от подателя ден за изплащане на пощенски парични преводи или удължаване на срока за съхраняването им в офиса на ЛЕО ЕКСПРЕС

ІХ. ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Рекламация към ЛЕО ЕКСПРЕС в случай на забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми може да бъде подадена от подателя или получателя на ППП в срок до 6 месеца, който срок започва да тече: за подателя от датата на която  ППП е приет от пощенския оператор, а за получателя от датата на която същият е  приел от пощенския оператор  ППП .
 2. ЛЕО ЕКСПРЕС не носи отговорност:

- когато поради непълен или грешен адрес паричния превод е доставен на друго лице

- когато подателят или получателя  на пощенски парични преводи не са предявили писмена рекламация в срока по чл. 86, ал.2 от ЗПУ.

- за забавени или неизплатени пощенски парични преводи поради непълен  или грешен адрес

- за неизплатени суми по пощенски парични преводи, чиито давностен срок по т. 29 е изтекъл

 1. Право на рекламация има подателя на пощенски паричен превод до неговото изплащане, а след неговото изплащане – получателя.
 2. До момента на изплащане на пощенски паричен превод, получателят може да предяви рекламация и/ или обезщетение само с писмено съгласие на подателя.
 3. След изплащането на пощенски паричен превод, подателят може да предяви рекламация и/ или обезщетение само с писмено съгласие на получателя.
 4. Рекламация се удостоверява с ксерокопие на разписка за пощенски паричен превод. Рекламацията може да бъде подадена във всеки офис на ЛЕО ЕКСПРЕС.
 5. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са изпълнени всички условия на раздел ІХ от настоящите общи условия.
 6. ЛЕО ЕКСПРЕС е длъжен в срок до 1 месец от предявяване на рекламацията за вътрешни пощенски парични преводи да уведоми рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично, или е оставена без отговор в срока посочен по- горе, рекламантът може да предяви писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията или други компетентни органи за становище по спора и/или иск пред съда за решаване на спора.
 7. За вътрешни пощенски парични преводи, ЛЕО ЕКСПРЕС дължи на подателите или получателите:

а)  За неизплатени суми по пощенски паричен превод в определения давностен срок, за  неправилно изплатени суми, както и за изплатени суми на неправоимащи лица по вина на ЛЕО ЕКСПРЕС, пощенския оператор Лео Експрес  носи отговорност, равна на размера на сумите  по  пощенските парични преводи. Заедно с обезщетенията се връща и  таксата на услугата за пощенски парични преводи .

б) За неспазване на сроковете по изплащане на суми, предмет на ПП по вина на ЛЕО ЕКСПРЕС, отговорността е както следва:

– обикновени парични преводи – в размера на таксата за ППП;

– експресни парични преводи – разликата в платената цена между таксата за обикновен ППП и таксата за експресен ППП;

 1. ЛЕО ЕКСПРЕС не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби в резултат на непълно или неточно изпълнение на услугата.
 2. За неуговорените в тези Общи условия събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги и законодателството на Република България.

"Лео Експрес" осъществява куриерски услуги на територията на Република България

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ул.Владимир Поптомов №4, Димитровград, България

0 700 102 11*5363

office@leoexpres.bg